Projekt KRAM

Tre piger undersøger vandprøver

Kvindelige Rollemodeller og Ambassadører

Resumé

Projektet ønsker at skabe et kvindeligt, nordjysk korps af ambassadører og rollemodeller, der skal vise de unge kvinder den røde tråd fra uddannelse til et STEM-job.

Projektet er en del af Den Nordjyske Teknologipagt (åbner nyt vindue).

Baggrund

I Nordjylland er der, ligesom i resten af Danmark, en skæv fordeling mellem kønnene på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Denne skævhed findes både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Derfor foreslås et projekt, som har fokus på at øge pigers optagelse og gennemførelse på STEM-uddannelser.

Projektet ønsker at etablere et ambassadørkorps af kvindelige rollemodeller, der skal motivere og inspirere de unge til at overveje og vælge enten en STEM-uddannelse eller generelt gå efter en STEM-karriere. Der lægges op til to retninger: Rollemodeller ift. ung-til-ung og rollemodeller ift. ambassadører fra erhvervslivet og de videregående uddannelser.

Det er projektets hovedformål at inspirere flere unge til at tage en uddannelse inden for STEM-området. Gennem forskellige ambassadøraktiviteter bygger projektet bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og arbejde praktisk med STEM-opgaver og møde rollemodeller fra virksomhederne. Herudover er der også en pointe i, at unge kvinder kan spejle sig i andre kvinders vej ind i STEM-fagene. Dermed får de en følelse af, at det er interesser og ikke deres køn, der skal være afgørende for deres uddannelse- og karrierevalg. De vil også kunne få viden om, at det ikke altid er let at være mønsterbryder og de kan blive mødt med fordomme, men at der i sidste ende er en gevinst ved at tage uddannelsen. Den indsigt kan bidrage til, at flere kvinder holder fast i og gennemfører deres uddannelse.

Projektaktiviteter

Samarbejdet mellem skoler, ungdomsuddannelser og virksomheder organiseres ud fra en praktisk STEM-vinkel i form af faglige workshops og brobygning på både virksomheder og ungdomsuddannelserne. Projektet omfatter både grundskoleelever og ungdomsuddannelses-elever, og målet er at vise eleverne karriereveje – og dermed også uddannelsesmuligheder – inden for STEM. Dette udmøntes i praksis ved at opbygge projektet af to identiske dele – én for grundskoleelever og én for gymnasieelever.

Se den fulde projektbeskrivelse i PDF via menuen.

Fire STEM-lærere og en mediefagslærer på VHG er udpeget som ambassadører i Projekt KRAM:

Aktiviteter på VHG

Virksomhedsbesøg på Dansk Skaldyrcenter

Elever fra 2k var i efteråret 2020 på besøg på Dansk Skaldyrscenter, som en del af Projekt KRAM (klik her for at læse artiklen) hvor de fik en introduktion af biologerne Mette Møller Nielsen og Anita Hansen om skaldyrcenteret, forskning og anvendelse af tang og muslinger, samt et indblik i de to kvindelige rollemodellers uddannelse og karriereveje. Eleverne udførte praktiske øvelser og beregninger om muslingefiltration og en feltundersøgelse af biotiske og abiotiske faktorer i Limfjorden, hvor de fik et godt indblik i rollemodellernes arbejdsplads, deres værksteder og laboratorier, samt de forskellige krav der bliver stillet i forbindelse med udførelsen af biologernes job, herunder fysisk/praktisk arbejde, laboratoriearbejde, teoretiske studier, beregninger og afrapportering/publikation.

Workshop om tang og havet

Sidsel Koggersbøl Thrane, ph.d. studerende fra Aalborg Universitet fortalte eleverne, hvordan det er at studere og forske på AAU og om hendes projekt med at udvikle alger til brug i kosttilskud i samarbejde med virksomheden Aliga i Hjørring. Eleverne fik indblik i, at forskning ikke bare foregår inde på universitetets lukkede laboratorier, men at den i høj grad er anvendelsesorienteret og ofte udføres i samarbejde med erhvervslivet. Eleverne havde udarbejdet egne idéer til hvordan tang kan anvendes og havde forberedt en ”tang pitch”, hvor de præsenterede deres ideer for rollemodellen. Derudover havde klassen en tang-eftermiddag, hvor de udarbejdede en menu baseret på ingredienser fra tang – der blev blandt andet produceret sushi, tang pizza og tang chips.

Sygdom, medicin og Aars Apotek

6. klasser fra Aars Skole deltog i forløbet ”sygdom og medicin” på VHG. Kemi- og biologilærer Anne Becher gav eleverne en introduktion til, hvordan man kan arbejde på STEM området, med fokus på kemi, biologi og sundhedssektoren. Ud over en kort teoretisk gennemgang af emner som sygdom og diagnosticering deltog eleverne i forskellige praktiske workshops, herunder brug af diverse tests (antistof/antigentest, narkotest, blodtypetest) samt målinger af blodtryk, blodsukker og peak flow – vejledt af gymnasiepiger fra 2g. Til sidst kom Trine Bojer Christensen, farmaceut på Aars Apotek, på besøg på Aars Skole. Hun havde billeder med fra hverdagen på apoteket og kunne berette om arbejdet som og uddannelse til farmaceut, herunder fremstilling af medicin.

Matematik og IT – besøg hos Lyngsø Systems og AAU

Klasser fra studieretninger med matematik A har i flere omgange besøgt IT virksomheden Lyngsoe Systems i Aars, hvor de oplevede en moderne erhvervsvirksomhed i STEM branchen, som bl.a. udvikler track and trace systemer til sundhedsvæsnet. Her fik eleverne mulighed for at møde kvindelige rollemodeller, se deres STEM-arbejdspladser og høre om deres forskellige uddannelses- og karriereveje , som har ført til et job på Lyngsoe. I samme forløb blev der også lagt vejen forbi Institut for Matematiske Fag på Aalborg Universitet, hvor eleverne mødte kvindelige studerende og professor Lisbet Fajstrup.

Klima og bæredygtig fødevareproduktion

Et besøg på AU Viborg gav eleverne indblik i bæredygtig landbrugsproduktion, bioraffinering og biogasproduktion på verdens største forsøgsanlæg for biogas. I Danmarks Kvægforskningscenter samme sted blev de præsenteret for forskning i klimabelastning fra køer og PhD studerende Anna Støckler fortalte om hvordan emissioner af drivhusgasser kan mindskes. Til sidst blev eleverne præsenteret for uddannelser i agrobiologi, husdyrvidenskab og dyrlæge.