Studie- og ordensregler

To elever sidder ved computer. Den ene rækker hånden i vejret.

Gymnasiets studie- og ordensregler samt øvrige politikker supplerer Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler (åbner i nyt vindue) i de gymnasiale uddannelser. Reglerne har til formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG. De indeholder derfor også regler for elevernes fysiske fremmøde og opgaveaflevering.

Læs gymnasiets studie- og ordensregler (klik her).


Elevers fravær fra skemalagt undervisning

På VHG har eleverne mødepligt, og begrebet “lovligt fravær” findes ikke. Det betyder, at når en elev ikke er til stede, bliver vedkommende ført fraværende i Lectio. Det er elevens ansvar at angive årsag til fraværet i Lectio. Denne årsag vil indgå vurderingen af den enkeltes fravær. Er eleven langtidssyg, skal eleven selv eller elevens forældre henvende sig til gymnasiet direkte pr. telefon eller mail. Der gives ikke fri til ferier uden for gymnasiets ferieplan.

Undervisningsrelaterede aktiviteter vil blive godskrevet administrativt.

Højt fravær

Hver måned gennemgår studievejlederne sammen med rektor alle elevers fravær. I tilfælde af et højt fravær hos en elev vil eleven i første omgang få en såkaldt mundtlig advarsel, som advarer om, at fraværet er for højt. Advarslen gives af en studievejleder. Hvis eleven ikke får rettet op på sit fravær, er næste skridt en skriftlig advarsel, og hvis fraværet fortsat stiger, medfører det sanktioner, der afpasses efter, hvor meget eleven har forsømt.

Rektor har ret til f.eks. at udelukke elever med et højt fravær fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen (hvilket medfører yderligere fravær). Rektor kan også beslutte, at en elev i stx med et højt fravær, skal op til prøve i udvalgte eller alle fag, der afsluttes det pågældende skoleår. I særligt graverende tilfælde kan eleven henvises til selvstudium eller bortvises fra gymnasiet. Endelig kan rektor standse SU-udbetalinger til elever, der forsømmer for meget, idet disse erklæres for studieinaktive. En oversigt over mulige sanktioner findes i gymnasiets studie- og ordensregler.

Manglende skriftlige afleveringer

Elevernes skriftlige afleveringer registreres automatisk i Lectio, når de uploades, og eleverne har pligt til at lave alle skriftlige afleveringer. Elever, som forsømmer de skriftlige afleveringer, får skriftligt fravær, der vægtes lige så højt som fysisk fravær, og som sanktioneres på samme måde. Ydermere kan en elev indkaldes til at skrive afleveringsopgaven på gymnasiet, hvilket i praksis betyder, at der er mødepligt, når opgaven skal skrives.

Plagiat og snyd

Opgaver og produktioner til aflevering skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav i faget. Afleveringen skal være udarbejdet af eleven selv. Selvom en elev har adgang til internettet i dagligdagen og dermed til uanede mængder af kilder og opgaver, som elever på andre gymnasier har besvaret, må eleven aldrig aflevere opgaver og produktioner, de ikke selv har lavet. Plagiat af hele eller dele af opgaver og produktioner betragtes som snyd, og rektor kan beslutte at anvende sanktionerne beskrevet ovenfor. Ved gentagende afleveringer af plagierede opgaver, kan eleven således bortvises fra gymnasiet. En plagieret aflevering skal udarbejdes på ny – hvilket også gælder ved terminsprøver.

Klage over sanktioner

Hvis du vil klage over en pålagt sanktion, kan du i Bekendtgørelsen om studie- og ordensregler (åbner i nyt vindue) læse nærmere om procedure og regler (kapitel 13).