Prøver og eksamen

Billede af hånd, der skriver i en notesbog

Studentereksamen i både stx og hf består af en række aflagte prøver både løbende og ved gymnasietidens afslutning.

Prøvegrundlaget findes i undervisningsbeskrivelserne for de enkelte fag på Lectio (åbner i nyt vindue).

Stx

Den samlede stx-eksamen omfatter ti prøver, herunder et studieretningsprojekt (SRP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Elever herfra med ekstra A-niveaufag skal aflægge et tilsvarende antal ekstra prøver.

Hf

Der aflægges prøve i alle de fag, der indgår i den enkelte elevs hf-uddannelse.

Den enkeltfaglige prøve i nf og ks er i udtræk.


Klage over prøver og standpunktskarakterer (sommer 2023)

Hvis du ønsker at klage over en prøve, kan du i Bekendtgørelse om prøver og eksamen (åbner i nyt vindue) læse om proceduren og regler herfor (kapitel 10).

Klage over standpunktskarakterer indgives af eleven til rektor. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Hvis eleven er undergivet forældremyndighed, kan klagen tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Hvis eleven ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eleven vegne, såfremt eleven har givet vedkommende fuldmagt hertil.

Klagen skal være rektor i hænde senest den 14. juni 2023 kl. 15.00, hvilket er én uge efter offentliggørelsen af de sidste standpunktskarakterer på Lectio.

Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

  1. bedømmelsesgrundlaget
  2. bedømmelsen

Rektor afgør, om klagesagen skal fremmes eller afvises som åbenbar grundløs. Afvisningen af klagen som åbenbar grundløs skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen meddeles klager snarest muligt. Hvis afvisning af klagen ikke er meddelt klager inden 4 uger efter modtagelse af klagen, skal rektor underrette klager om begrundelsen herfor samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Skal sagen fremmes, forelægger rektor straks klagen for bedømmeren/læreren med anmodning om en faglig udtalelse inden 23. juni 2023.

Klager forelægges bedømmerens udtalelse og der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for én uge.

På baggrund af klagen, bedømmernes udtalelser og eventuelle bemærkninger fra klager træffer rektor sin afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan gå ud på at:

  1. karakteren ændres
  2. der gennemføres en nu vurdering af elevens standpunkt, evt. på baggrund af en faglig vurderingssamtale eller yderligere skriftligt arbejde
  3. klager ikke får medhold

Klage over rektors afgørelse følger de almindelige retningslinjer i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (åbner nyt vindue).

VHG, april 2023