VHGs Venner

Poul Gernes - dekorativt billede

Foreningen VHGs Venner har som formål at støtte gymnasiet økonomisk i kulturelle tiltag samt yde særligt tilskud til trængende elever, for eksempel til deltagelse i studierejser, ekskursioner og lignende.

​Ansøgningsskema* til VHGs Venner om tilskud til studierejse findes her.

* Ansøgningen modtages af administrationen på gymnasiet, hvorefter den anonymiseres og sendes videre til Vennerne. Oplysningerne opbevares på gymnasiet mens ansøger er elev. Herefter slettes de. Ansøgere accepterer ved ansøgningen af være registreret som beskrevet.

Vennernes bestyrelse

  • Henriette Muldbjerg, forperson
  • Michael Skovhus, kasserer
  • Rikke Erlandsen, sekretær
  • Jette Rygaard, rektor på VHG

Bliv medlem

Prisen er 100 kr. pr år.
3-årigt medlemskab koster 250 kr.
Medlemskab på 5 år er 400 kr.

Overfør beløb til MobilePay: 7384PR (VHG Venner)*.

* Ved indmeldelse accepterer medlemmer at være registreret med navn og telefonnummer så længe kontingentet betales.

VHGs venner. QR-kode til betaling af medlemskontingent.

Vedtægter for VHGs Venner

§1

Foreningens formål er gennem medlemmers kontingent samt gennem bidrag fra private personer, institutioner og virksomheder, at skabe muligheder for at støtte skolen på områder, hvor dens egne midler er utilstrækkelige. Dette gælder skolens kulturelle bestræbelser, men også og ganske særligt støtte til trængende elever, for eksempler til deltagelse i skolerejser, ekskursioner og lignende. Eventuelle legatmidler administreres efter en til sin tid oprettet fundats.

§2

Man kan tegne sig som medlem for et år ad gangen, kr. 100 for et årskontingent.

§3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af efteråret. Den finder sted på gymnasiet og bekendtgøres med 8 dages varsel. På den ordinære generalforsamling aflægges formandens beretning, og det årlige regnskab i revideret stand, og der vælges bestyrelse og revisorer. Kun personligt fremmødte medlemmer har stemmeret. Generalforsamlingen kan forlange skriftlig afstemning.

Beslutning om ændring i lovene og om foreningens opløsning tages på den ordinære generalforsamling. I tilfælde af opløsning tager den besluttende generalforsamling bestemmelse om formuens anvendelse i overensstemmelse med de i lovene angivne formål. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller der fremkommer skriftlig begæring herom fra mindste 25 medlemmer.

§4

Foreningens drift forestås af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer og maksimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg er tilladt. Rektor er fast medlem af bestyrelsen, men har ikke stemmeret. Hvert år afgår 1 af medlemmerne. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger selv sin formand.

§5

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Det af bestyrelsen aflagte årlige regnskab revideres af 2 revisorer, der vælges af medlemmerne. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen således, at en af dem afgår hvert år. Genvalg er tilladt.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. november 2010

Linda Sveinbjørnsson: __________________

Gitte Færch: ___________________________

Karin Mahneke: ________________________

Kirsten Holmgaard: _____________________