PROJEKT TALSTÆRK

Projekt Talstærk – du kan mere med matematik

Beskrivelse af projektet

Projekt Talstærk belyser matematikkens muligheder og styrker matematikforståelsen hos elever i grundskolen og gymnasier/EUX. Matematik er almen dannelse, og det er vigtigt at have en forståelse for matematik, uafhængig af hvilken vej man vælger i livet. Mange unge mangler forståelsen for, hvor vigtig matematisk kunnen er mange, og vil helst være fri for formler og tal. Matematik i gymnasiet opleves ofte som abstrakt og udsigten til bogstavregning, beviser og begreber kan virke skræmmende på grundskoleelever, der skal vælge en ungdomsuddannelse.

I projekt Talstærk udvikler og gennemfører lærere og elever fra gymnasiet/EUX matematikforløb til grundskolen. Begejstringen for matematik skal genskabes ved hjælp af anvendelsesorienterede undervisningsforløb, eksperimentel matematik og smittende ung-til-ung formidling. Formålet er at grundskoleeleverne får styrket deres interesse og motivation for matematik og at de får udforsket deres eget matematiske potentiale, mens gymnasieeleverne forbedrer deres formidlingsevner og forståelse for anvendelsesorienteret matematik.

Undervisningsforløb

Som en del af projektet er der blevet udviklet forskellige undervisningsforløb, som alle er afprøvet med 8. klasser i de deltagende folkeskoler. Alle undervisningsforløb kan frit downloades og modificeres efter behov.

 • Proportionalitet med LEGO-SPIKE-robotter: I dette projekt arbejdes med matematisk beskrivelse af LEGO-robotters bevægelse. Emnerne er programmering, koordinatsystemer, lineære modeller og regression, sammenhænge og variable.
 • Kagesalg: I dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan de kan tjene mest muligt ved at sælge kage i kantinen. For at finde frem til dette, skal eleverne først foretage en markedsanalyse, hvorefter de via beregninger skal bestemme netop den pris, der giver det største overskud. Emnerne er lineær regression, andengradspolynomier, funktionsbegrebet, optimering.
 • 3D-reklametæpper: I dette projekt skal eleverne producere 3D-reklametæpper. 3D-reklametæpper kendes fra stadions, hvor de ligger ved siden af målene. Når de betragtes fra tv-kamerapunktet, ser det ud som om, at der står et reklameskilt. Når tæpperne betragtes fra alle andre punkter, er det tydeligt at se, at der er tale om et 2D-tæppe og ikke et 3D-reklameskilt. Teorien bag 3D-reklametæpper er linjer i rummet. I forløbet starter eleverne med at arbejde i planen med linjens ligning, linje gennem to punkter og skæringspunkt med x-aksen. Alle beregninger foretages på papir. Derefter overføres principperne om linjer i planen til linjer i rummet. Til sidst designer eleverne reklamefigurer, giver deres figurer koordinater i rummet og beregner vha. Excel koordinater til reklametæpperne, hvorefter de producerer fysiske reklametæpper, som de til sidst betragter fra to vinkler. Den rigtige, hvorfra det ser ud til at figuren står op, og en forkert vinkel, hvorfra det ses, at der er tale om et 2D-tæppe.
 • Konstruktion af rektangler og kasser: I dette projekt skal eleverne bygge forskellige rektangulære og kubiske figurer og afgøre, hvordan det størst mulige areal eller rumfang kan findes. De størst mulige arealer og rumfang findes både ved en eksperimentel tilgang men også vha. formelbehandling, grafindtastning og optimering.
 • Vækstmodeller: I dette projekt skal eleverne få styrket deres kendskab til vækstmodeller (specielt de lineære) og matematisk modellering med vækstfunktioner. Derudover gives en introduktion til eksponentiel vækst.
 • Kodernes verden: I dette projekt skal eleverne lære at arbejde med koder af forskellige art. De skal se, at der bag eksempelvis det at sende en sms, at sende et billede, ligger en verden af tal. Endvidere arbejder de med QR-koder, hvor det har været vigtigt, at der bag arbejdet med koder også ligger et fagligt stykke arbejde, som tæller i forhold til 8.klasses pensum.  Yderligere er der arbejdet med 2 forskellige Escaperoom og afslutningsvist et samarbejde mellem gymnasieklasse og grundskoleklasse omkring kodernes historie og brydningen af Enigma.
 • Red klimaet: I dette projekt skal eleverne finde ud af, hvordan materialeforbruget på sodavandsdåser kan minimeres. For at finde frem til dette, skal eleverne introduceres til differentialregning.
 • Trapper (EUX-forløb): Dette projekt fokuserer på konstruktion af trapper og anvendelse af trappeformler i teori og praksis, herunder bygning af trappemodeller, målestoksforhold, opmåling, beregning af spild og materialepris. Med baggrund i de byggede trapper undersøges hældningen på trappen ved hjælp af reglerne for lineære funktioner. Med afsæt i to punkter beregnes grafens hældning og herefter bruges hældningskoefficienten til at beregne skæringspunktet med y-aksen og opstille funktionsligningen. Funktionsligningen bruges herefter til at bestemme længden på trappen i forhold til den ønskede højde
 • Den lille hjælper (EUX-forløb): I dette projekt skal eleverne arbejde med matematiske ræsonnementer i forhold til byggerier og enkelt værkstedsarbejde. De foretager en opmåling hvor de skal finde sammenhængen, hvor stort et område de ser i en ”kikkert” ift. hvor langt de er fra emnet. Ud fra det skal de generere et datasæt som de skal plotte ind i et Cas program. Herved får de en lineær regression, som kan give dem en basisviden omkring ”ligedannede” trekanter samt forholdsregning. Det skal de efterfølgende arbejde videre med i forbindelse med forskellige opgaver på skolens område og bygninger. Forløbet slutter på værkstedet, hvor eleverne skal arbejde med en praktisk opgave – en lampe af træ, som de skal samle og montere. Efterfølgende skal de lave en lineær salgsfunktion af lampen.
 • Vektorer, ligninger, trekanter: I dette projekt gennemføres forskellige små forløb der bl. a. introducerer eleverne til vektorer, første grads ligninger og højdemålinger vha. en “Jacobs stav” og ensvinklede trekanter.
 • Repræsentationsformer og variabelsammenhænge: Projektet tager forskellige kig på repræsentationsformer og variabelsammenhænge, herunder sammenhænge mellem kropsmål, pris og størrelse af vingummiposer, osv. samt graftegning.

Projektpartnere

Deltagende ungdomsuddannelser: Brønderslev Gymnasium (stx), Dronninglund Gymnasium (stx),  EUC Nord (htx, hhx, eux), EUC Nordvest (eux, htx), Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (htx, hhx), Hjørring Gymnasium (stx), Mariagerfjord Gymnasium (stx), Nørresundby Gymnasium (stx), Vesthimmerlands Gymnasium (stx)

Deltagende folkeskoler: Dronninglund Skole, Hedegårdsskolen, Hjørring Private Realskole, Lødderup Friskole, Muldbjergskolen, Rosendalskolen,  Vodskov Skole, Østermarkskolen, Farsø Skole, Aars Skole, Toppedalskolen

Projekt Talstærk har modtaget støtte fra Region Nordjylland

Omtale i pressen

Region Nordjylland Nyheder:
Matematik skal give unge flere muligheder
Lokalt indblik – Lokale Nyheder fra Vesthimmerland:
Lærer fra Toppedalskole har deltaget i projekt Talstærk