Studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium

Studie- og ordensreglerne har som formål at støtte et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne på VHG og dermed bidrage til de studieforberedende aktiviteter, som foregår på gymnasiet. Reglerne lægger op til almindelig respekt og tolerance, samt til erfaring af, at eleverne er led i en større helhed, som de nyder godt af, og som de har indflydelse på og medansvar for. VHG skal være et rart sted at være og undervisningen skal tages alvorligt. Alle har derfor pligt til at bidrage til et godt fællesskab, og ingen form for mobning eller chikane af elever og ansatte kan accepteres.

Gymnasiets studie- og ordensreglerne præciserer Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1338 af 09/12/2019 gældende på VHG. Reglerne bygger på gymnasiets mål og strategi og traditionen for hvordan man skal opføre sig på et gymnasium.

Ordensregler

Ordensreglerne gælder elevens adfærd overalt, hvor eleven repræsenterer gymnasiet; således også i gymnasiets bus, ved fællesarrangementer med andre uddannelsesinstitutioner samt på ekskursioner. Overtrædelse af reglerne for ekskursioner kan medføre hjemsendelse for egen regning. I tilfælde hvor en elevs adfærd uden for gymnasiet, herunder også på sociale medier (fx chikane eller mobning), påvirker andre elevers trivsel således, at de ikke kan nå målet med skolegangen, kan rektor også her anvende sanktionerne i studie- og ordensreglernes sidste afsnit. Elever skal følge de henstillinger og anvisninger, som gymnasiets personale giver dem. Hvis der opstår strid om en henstilling eller anvisning, skal eleven opsøge rektor.

Alle har pligt til at værne om gymnasiets bygninger, kunstværker, bøger og inventar. Alle skader, der påføres bygninger og inventar, skal straks meddeles kontoret. I tilfælde af misligholdelse eller hærværk kan erstatningskrav gøres gældende. Der må ikke skrives i udleverede bøger.

Det er et fælles ansvar at spare på ressourcerne, og gymnasiets miljøråd arbejder løbende på energibesparende tiltag. Anvisninger fra miljørådet skal følges.

Der må ikke indtages mad i klasselokaler under undervisningen, og hvis der indtages mad i klasselokaler i frikvartererne, skal der ryddes op, inden efterfølgende lektion påbegyndes. I øvrigt kan indtagelse af madvarer foregå i kantineområdet i stueetagen og på 1. sal ved bordene over scenen. Affald skal anbringes i skraldespandene ved affaldssorteringsstationerne. Enhver er forpligtet til at rydde op efter sig selv samt på forlangende efter andre.

Når et hold har sidste lektion i et lokale, skal læreren viske tavlen ren, og eleverne skal sætte stolene op, lukke vinduerne og døren, samt slukke lyset inden lokalet forlades.

Af sikkerhedshensyn må der ikke stilles genstande på murkanten på 1. sal ind mod fællesområdet.

Ugens klasse har ansvaret for oprydning i fællesarealerne. Oprydningen skal finde sted efter kantinens anvisninger i spisefrikvarteret.

I ALFA må der kun indtages mad i fællesområdet på 1. sal, og i laboratorierne på gymnasiet må der ikke indtages mad og drikke.

Overtrædelse af ordensreglerne kan foruden erstatningsansvar medføre skriftlige advarsler, midlertidig udelukkelse fra undervisningen og i grove tilfælde bortvisning fra gymnasiet jf. sanktioner.

Mobiltelefoner og computere

Mobiltelefoner, bærbare computere og andet elektronisk modtage- og sendeudstyr, der kan forstyrre undervisningen, må kun anvendes i forbindelse med undervisningsaktiviteter efter lærerens anvisninger. Generelt er det derfor ikke acceptabelt at tilgå sociale medier i undervisningen, og enhver lektion bør startes med mobiltelefonen i tasken, og computeren lukket. Det er herefter lærerens tilrettelæggelse af undervisningen, der er bestemmende for hvor meget og hvornår computeren benyttes. Mobiltelefoner kan, efter lærerens anvisning, indsamles og opbevares i aflåste skabe i lektionerne.

Chikane og mobning

Gymnasiet tolererer ingen form for chikane eller mobning overfor hverken elever eller personale. Det gælder både verbal chikane og chikane på det elektroniske sociale netværk. Mobning eller chikane, som finder sted i elevernes fritid, men som har direkte indflydelse på undervisningsmiljøet på gymnasiet, kan medføre sanktioner. Ifølge persondataloven er offentliggørelse af tekst og billeder strafbart, medmindre der er givet tilladelse til offentliggørelse. Injurierende sager vil blive politianmeldt.

Det er ikke tilladt at optage lyd og billeder fra undervisningen uden lærerens og de øvrige elevers samtykke. Dette gælder både ved fysisk tilstedevær i klasselokalet og ved virtuel undervisning. I vejledningssituationer, hvor en elev gerne vil kunne genfinde pointer mm. fra vejledningen, kan det aftales specifikt med den enkelte lærer, at samtalen optages. En optaget samtale må alene anvendes til personligt formål og må ikke videregives eller offentliggøres.

Både det fysiske og det virtuelle undervisningsrum er forbeholdt elever og lærere.

Rygning og rusmidler

Gymnasiet har røgfri skoledag, og det er ikke tilladt at ryge eller bruge snus i skoletiden hverken på gymnasiets matrikel eller udenfor. Herudover er det på VHG ikke tilladt at:

 • medbringe, indtage eller distribuere rusmidler, herunder illegale stoffer og alkohol på gymnasiets område eller i forbindelse med andre skoleaktiviteter i gymnasiets regi som for eksempel introdage, hytteture, ekskursioner, studierejser/udvekslingsrejser, (inkl. rejse til og fra), indvekslinger samt sidste skoledag.
 • møde på gymnasiet i påvirket tilstand.

Gymnasiet kan ved særlige lejligheder give tilladelse til indtagelse af alkohol under hensyntagen til almindelig ansvarlighed. Det gælder fx gymnasiefester og caféarrangementer. I øvrigt henvises til studie- og ordensregler for studieture og gymnasiets rusmiddelpolitik.

Hvis en elev overtræder disse regler, kan der iværksættes sanktioner i henhold til studie- og ordensreglernes sidste afsnit, herunder øjeblikkelig hjemsendelse.

Det påhviler gymnasiets lærere og ledelse at gribe ind, hvis retningslinjerne overtrædes. Elever forventes selv at handle ansvarligt og eventuelt søge hjælp hos gymnasiets lærere og ledelse, hvis de oplever, at reglerne overtrædes. Hvis nogen på gymnasiet får mistanke om, at en elev har et rusmiddelproblem, skal rektor informeres med henblik på at hjælpe eleven med rådgivning, afvænning, osv.

Aktiv deltagelse i undervisningen

For at sikre et godt arbejdsmiljø skal eleverne møde til de planlagte undervisningsaktiviteter (herunder fællestimer og lignende), når de begynder, deltage i virtuelle aktiviteter efter lærernes anvisninger og aflevere de krævede opgaver og produktioner til tiden. Endvidere kan rektor i begrænset omfang pålægge elever at deltage i aktiviteter ud over undervisningstiden, hvis de bidrager til, at eleven når sit mål med skolegangen, fx studievalgsorientering, juleafslutning, ekskursioner, studierejser, aftenforedrag, teater-, drama- og musikarrangementer.

For at sikre et godt grundlag for undervisning og læring, kan der blive stillet krav til elevernes påklædning i nogle fag, f.eks. idræt. I idrætsundervisningen skal eleverne arbejde med forskellige færdighedsområder, og det forventes, at eleverne deltager selvom der kan stilles krav til fysisk kontakt som fx i pardans. Elever der i perioder ikke kan deltage aktivt pga. en skade, skal deltage i undervisningen på anden vis.

Hvis undervisningen foregår virtuelt, er det et krav, at eleverne følger lærerens anvisning om at have deres mikrofon og kamera tændt, når undervisningen kræver det. Eleven må gerne sløre baggrunden og dermed alene være til stede med ansigtet. Det forventes, at undervisningen modtages ved et bord, og at eleven er iført almindelig påklædning, som ved undervisning med fysisk fremmøde på gymnasiet.

Opgaver og produktioner skal i indhold og omfang leve op til de faglige krav, der gælder for niveauet, og man må ikke gengive andres frembringelser som sine egne. Plagiat af hele eller dele af opgaver og produktioner betragtes som snyd og vil give anledning til sanktioner, herunder fx hjemsendelse og prøve i alle fag. Anvendelse af chatGPT og andre AI-robotter må kun ske efter lærerens anvisning i forbindelse med undervisingen. En plagieret aflevering skal udarbejdes på ny, hvilket også gælder ved terminsprøver og årsprøver. Hvis en aflevering ikke lever op til de forventede krav på det pågældende niveau, kan læreren give en ny frist for aflevering. Rektor kan beslutte, at en aflevering skal betragtes som afleveret eller ikke afleveret. I gentagelsestilfælde kan afleveringen efter rektors afgørelse regnes som ikke afleveret. Herefter kan rektor bruge alvorligere sanktioner, jf. ”Sanktioner”.

Fravær og elevernes pligt til at orientere gymnasiet

Eleverne følger løbende deres fravær på Lectio, og ved fravær skal årsagen indskrives i Lectio. Ved alvorlig og/eller længerevarende sygdom bedes eleven eller elevens forældremyndighedshavere kontakte gymnasiet. Gymnasiet kan anmode om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Eleven skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen.

Elever skal deltage i terminsprøver, årsprøver og lignende prøver efter gymnasiets anvisninger. Ved sygdom før en prøve skal gymnasiet kontaktes, inden prøven begynder. Gymnasiet vil i disse situationer anmode om en lægeerklæring, der dokumenterer sygdommen. Eleven skal selv afholde udgiften til lægeerklæringen.

Ved fravær, manglende deltagelse i virtuelle aktiviteter eller manglende afleveringer giver studievejlederen en mundtlig advarsel, og ved fortsatte forsømmelser giver rektor eleven en skriftlig advarsel udleveret gennem studievejlederne. Fortsætter fraværet herefter, iværksætter rektor andre sanktioner, jf. sidste afsnit i studie- og ordensreglerne.

Overtrædelse af reglerne

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre erstatningsansvar og efter rektors skøn give anledning til sanktioner angivet nedenfor og i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (åbner nyt vindue). Eleven vil normal først modtage en advarsel, og hvis eleven senere skal have en yderligere sanktion, vil eleven få lejlighed til at udtale sig; dog kan rektor i grovere tilfælde iværksætte en sanktion med øjeblikkelig virkning, ligesom karantæne fra fester og nægtet deltagelse i musical, skitur, kortur mm. kan idømmes uden forudgående advarsel.

Når rektor træffer en afgørelse om en sanktion, kan denne gøres betinget af, at eleven ikke igen overtræder gymnasiets studie- og ordensregler, eventuelt i en nærmere fastsat periode. Endvidere kan rektor beslutte, at eleven ikke må være til stede på gymnasiet, mens en given sag undersøges forud for en sanktion.

Sanktioner

Finder rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat gymnasiets regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at møde og deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes:

 1. Advarsel
 2. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter
 3. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær
 4. Forbud mod i en angivet periode at medbringe og anvende angivne private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på gymnasiet og i undervisningen
 5. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel
 6. Henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene (stx)
 7. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at eleven på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin
 8. Ved studieinaktivitet kan eleven miste retten til at modtage SU
 9. Bortvisning fra gymnasiet (udskrivning)

En sanktion efter ovenstående kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og sanktion 4-9 normalt kun efter en forudgående skriftlig advarsel.

Nægtet oprykning

Gymnasiet drøfter på lærerforsamlingen ved skoleårets afslutning, hvorvidt en elev skal nægtes oprykning til næste klassetrin. Rektor træffer herefter den endelige afgørelse på baggrund af standpunktsgennemsnit og lærerforsamlingens faglig vurdering.

Klage over sanktion

Rektors afgørelse om at iværksætte en af sanktionerne 1-9 og om at nægte en elevs oprykning til næste klasse skal følge forvaltningslovens regler.

En eventuel klage over rektors afgørelse skal være skriftlig og skal være modtaget på gymnasiet senest 5 dage efter, at eleven har modtaget sanktion 1-5 og senest 10 dage efter, at eleven har modtaget sanktion 6-9.

Klagevejledningen findes i bekendtgørelsens § 13 (åbner nyt vindue).

Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre rektor henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.

Revideret efterår 2017 med høring af elevrådet og pædagogisk udvalg
Godkendt af bestyrelsen den 11. december 2017
Opdateret bekendtgørelseshenvisning 8. juni 2020
Opdateret bekendtgørelseshenvisning 13. august 2020
Revideret efterår 2021 med høring af elevrådet og pædagogisk råd
Godkendt i bestyrelsen den 20. september 2021
Revideret efterår 2023 med høring af MIO
Godkendt i bestyrelsen den 12. september 2023

Bilag til studie- og ordensregler for Vesthimmerlands Gymnasium

Forsikringer

Forsikringsregler

Vesthimmerlands Gymnasium har ikke nogen forsikringsordning, der dækker elever, som kommer til skade på gymnasiet, eller som får stjålet effekter fra f.eks. omklædningsrum eller klasselokaler. Dette skyldes forsikringsregler, som bl.a. indebærer, at elever ikke er omfattet af gymnasiets arbejdsskadesdækning, ligesom gymnasiet ikke har hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der også dækker eleverne.

Elever skal derfor selv sørge for privattegnede forsikringer.

Forsikring i forbindelse med udenlandsrejser

Den offentlige sygesikring dækker ikke hjemtransport ved sygdom i Europa. Derfor skal eleverne sikre sig i form af en rejsesygeforsikring eller en forsikring, der dækker hjemtransport.

Forsikringer af elever, der er ansat på gymnasiet

Elever, der er ansat på gymnasiet, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Elever, der udfører ulønnet arbejde på gymnasiet, kan også i visse tilfælde være dækket af arbejdsskadeforsikringen, såfremt gymnasiet har handlet ansvarspådragende, og eleven er kommet til skade på grund af manglende tilsyn, instruktion, samt fejl ved bygning, maskiner og lignende.

Gymnasiet vil således være erstatningsansvarlig efter de almindelige erstatningsregler, og erstatning vil så kunne betales i henhold til reglerne i Statens Selvforsikring.

Forsikring i forbindelse med andre arrangementer i gymnasieregi

Det regnes som undervisningstid, når gymnasiets elever deltager i f.eks. idrætsturneringer, musicals, koncerter eller besøg på museer, og derfor gælder ovenstående regler.

Kørsel til arrangementer uden for gymnasiet sker på elevens eget ansvar, uanset om kørslen foregår i eget eller lånt køretøj. Gymnasiet kræver, at en elev, der kører i privat bil til et arrangement i regi af gymnasiet, har kørekort og der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på bilen.

Såfremt en elev under 18 år er passager i en lærers eller en anden elevs bil, skal elevens forældre på forhånd give samtykke til kørslen.